Да се соочиме со иднината заедно

Да се соочиме со иднината заедно

Ниско-јаглеродна Југоисточна Европа

октомври 2014 | Печати | Леток

Оваа брошура го прикажува проектот за ниско-јаглеродна Југоисточна Европа (LOCSEE - Low Carbon South East Europe), двегодишна иницијатива насочена кон зајакнување на капацитетите и знаењето на јавните органи и други институции во Југоисточна Европа во врска со климатските промени, и го води развивањето на соодветни политики. Брошурата ја опишува историјата на проектот и ги прикажува активностите на проектот и предвидените резултати.

Проектот го води Европската Академија од Бозен/Болзано, Италија, и е кофинансиран од Програмата за меѓунационална соработка на Југоисточна Европа (South East Europe Transnational Cooperation Programme). Имплементиран е во соработка со тематската област на РЕЦ за климатски промени и чиста енергија.

Language versions