Модели за декарбонизација во електроенергетскиот сектор

Модели за декарбонизација во електроенергетскиот сектор
март 2016 | Печати | Леток

Целта на проектот “Поддршка на ниско-јаглероден развој во ЈИЕ (Support for Low-Emission Development in South Eastern Europe - SLED)” е да им помогне на создавачите на политики во Албанија, поранешната Југословенска Република Македонија, Црна Гора и Србија да постават реалистични, но амбициозни патишта за декарбонизација во нивните сектори за енергија до 2030 год.

Оваа студија го проценува ефектот на случаите на декарбонизација во македоснкиот систем за енергија. Случаите и претпоставките беа договорени со главните општествени чинители во поранешната Југословенска Република Македонија (засегнатите министерства, регулаторните и експертите за енергија), а податоците за креирање беа координирани со тим од македонската Академија за науки и уметност која беше вклучена во креирањето на MARKAL.

Проектот SLED го имплементира тематската област на РЕЦ за климатски промени и чиста енергија и е финансиран од Австриската меѓународна соработка за развој (Austrian Development Cooperation) преку Австриската Агенција за Развој (Austrian Development Agency - ADA).