Надминување на границите на живеењето во урбаните средини

Надминување на границите на живеењето во урбаните средини

Национални грантови за помош на Граѓанското Општество со цел напредок на урбаното живеење во Р. Македонија

февруари 2010 | Печати | Брошура

Рамковната програма за Поддршка на ЗГ-и за животна средина во ЈИЕ (SECTOR - Supporting Environmental Civil Society Organisations in South Eastern Europe) беше лансирана во април 2006 год. за да им помогне на граѓанските здруженија за промени да ја извршуваат нивната улога како важни водители на развојот на заедницата во полето на заштита на животната средина. При промовирање на граѓанските здруженија, SECTOR има за цел да го притисне општеството кон поголем одржив развој и подобрени услови за живот во градовите. Оваа брошура ги опишува проектите кои се имплементирани во поранешната Југословенска Република Македонија со поддршка на грантови од програмот SECTOR помеѓу 2006 год. и 2010 год.