Интегрирање на знаењата за климата во планирњето

Интегрирање на знаењата за климата во планирњето

The OrientGate network

ноември 2012 | Печати | Леток

Проектот OrientGate има за цел да ги координира напорите за адаптација кон климатските промени во Југоисточна Европа (ЈИЕ) преку изградба на долгорочно партнерство помеѓу заедниците кои креираат знаење за климатските промени и заедниците кои го применуваат тоа знаење. Оваа брошура обезбедува вовед во проектот и ги наведува главните цели и активности. Исто така ги опишува и резултатите кои се очекувани од мрежата, а кои вклучуваат платформа со база на податоци на интернет и шест пилот студии за ранливост кои се извршени од страна на три тематски центри. 

Проектот OrientGate е имплементиран со придонес од тематската област за Финансирање на животната средина на РЕЦ и е кофинансиран од Програмата за меѓунационална соработка на Југоисточна Европа.

Language versions