Прирачник за вмрежување во животната средина

Прирачник за вмрежување во животната средина

Themis: Managing Natural Resources and Combating Environmental Crime

декември 2013 | Печати | Книга

Оваа публикација, која ја направи мрежата на Themis, го истражува концептот на вмрежување, со особен фокус кон борбата против криминал во животната средина. Содржи дискусии за одреден  број на дефиниции и оперативни правила и навлегува подлабоко во практичниот контекст, како за работата на Националното работно тело за безбедност на животната средина (National Environmental Security Task Force - INTERPOL). Дел 2 од книгата ја истражува можната улога на граѓанските здруженија (civil society organisations - CSOs) и невладините организации во борбата против криминал во животната средина. Се фокусира на Алатката за организациона ранливост, која ја креираше РЕЦ во 2009 год., како алатка која им помага на ЗГ-и да ги подобрат нивните капацитети за организација и вмрежување.

Проектот Themis е имплементиран од страна на тематската област на РЕЦ за развој на право, извршување и усогласеност, финансиран од Австриската меѓународна соработка за развој.

Language versions