Преглед на животната средина во Југоисточна Европа 2013

Преглед на животната средина во Југоисточна Европа 2013

Themis: Managing Natural Resources and Combating Environmental Crime

октомври 2013 | Печати | Книга

Издадена од проектниот тим на Themis, оваа публикација ги соединува статиите кои опфаќаат поширок избор на прашања кои се однесуваат на Југоисточна Европа, некои со регионална цел, а други со посебен фокус на национално ниво. Изборот на статии претставува напор да се споделат најдобрите практики, да се обезбеди водство и да се помогне во подигањето на свеста за прашањата околу животната средина. Се надеваме дека книгата ќе придонесе кон разбирање на регионалните предизвици кои треба да бидат исполнети и разбирање на можностите кои може да се појават во иднина.

Проектот Themis го имплементира тематската област на РЕЦ за развој на право, извршување и усогласеност, со финансиска помош од Австриската меѓународна соработка за развој.

Language versions