Поттикнување на пазарната трансформација за енергетска ефикасност во индустријата и забрзување на инвестициите во најдобри практики и технологии во Република Македонија

Catalysing Market Transformation for Industrial Energy Efficiency and Accelerating  Investments in Best  Practices and Technologies in the Former Yugoslav Republic of Macedonia

Извор на финансирање

Global Environment Facility

Име на клиент/донор

United Nations Industrial Development Organization

Севкупна вредност на проектот

EUR 466,702

Date

мај 2015 – јануари 2019

Земји корисници

Former Yugoslav Republic of Macedonia

Број на персонал

6