Остваруваме во Централна и Источна Европа (MiW-CEE)

Make it Work in Central and Eastern Europe (MiW-CEE)

Извор на финансирање

The Netherlands

Име на клиент/донор

Ministry of the Environment, The Netherlands

Севкупна вредност на проектот

EUR 50,000

Date

јануари 2017 – декември 2017

Земји корисници

Hungary | Romania | Slovakia

Број на персонал

6

Со 12 години искуство од законите на ЕУ, “новите” земји членки на Европската Унија во Централна и Источна Европа (ЦИЕ) сега се наоѓаат во фаза кога можат да почнат со проценка на соодветните резултати и предизвици. Различните законски, политички и географски контексти на овие земји од ЦИЕ може да обезбедат увид во ограничувањата и силата на законот од ЕУ кои треба да се земат во предвид во тек на правењето на нацрт и процесот на планирање на ревидираното или ново законодавство.

Проектот “Остваруваме во Централна и Источна Европа (MiW-CEE)” ги има за цел Унгарија, Романија и Словачка и придонесува за работата на Иницијативата за остварување (MiW initiative), проект на ниво на ЕУ кој има за цел да им ја упрости имплементацијата на законодавството за животна средина на ЕУ на земјите членки, и да им олесни на компаниите и други организации да станат соодветни.

Проектот има за цел:

 • Да ги означи поголемите пречки и потешкотии со кои се соочуваат претставниците од Унгарија, Романија и Словачка при имплементирањето на клучното законодавство за животна средина на ЕУ;
 • Да ги определи главните причини за овие пречки, вклучувајќи и недостатоци од експертиза; и
 • Да предложи можни решенија.

Овој проект ќе се фокусира на избрани клучни делови на законодавство на ЕУ за животна средина кои се однесуваат на еко-иновации и циркуларна економија.

Врз основа на прашалници, интервјуа и секундарни истражувања, проектот ќе ги истражува поголемите недостатоци помеѓу моменталните и побаруваните нивоа на имплементација, и ќе ги определи главните пречки со кои се соочуваат земјите, и на вертикално ниво (кои произлегуваат од регулаторната оптовареност на ЕУ, како сложеноста на законите или контрадикторно законодавство на ЕУ); и на хоризонтално ниво (на пр. Недостигот на капацитет и експертиза во земјите).

Резултатите ќе бидат вметнати во слика за состојбата, и ќе се дискутираат во рамки на работилница која ќе ги вклучува земјите учеснички од ЦИЕ. Овој настан ќе понуди платформа за размена на искуство и постигнување на заеднички став за можните решенија за ублажување на определените тесни грла.

 • Извршување на истражување и креирање прашалник
 • Мапирање на ситуацијата: подготовка на слика за состојбата врз основа на истражувањето, резултатите од прашалниците, и интервјуата
 • Организирање на работилница: дискусија за резултатите од истражувањето и формулирање на препораки во форма на изјава
 • Известување на носителите на политики преку сликата за состојбата и изјавата за препораките.
 • Истражување
 • Правење на нацрт студија
 • Организација на настан
 • Пишување на извештај