Обука за поттикнување локални иницијативи за примена на одржливи решенија за унапредување на руралните и природни подрачја

Event's Image

26

окт 26–27, 2017

Локација:

Отешево

Организатор:

Регионален центар за животна средина


Поврзани документи


Регионалниот центар за животна средина (РЕЦ) – Канцеларија во Македонија од 26-27 октомври 2017 год. во Хотел “Lake View“, Отешево, организираше обуката под наслов: „Поттикнување локални иницијативи за примена на одржливи решенија за унапредување на руралните и природни подрачја“, што се реализира во рамки на проектот: “Одржливо управување со природни ресурси во руралните средини на РМ“, со финансиска поддршка на US Forest Service.

Целта на обуката беше да се нагласи значењето и потребата од градење на капацитети на локалните заедници заради непречено решавање на проблемите со коишто тие се соочуваат, но пред се заради важноста да се иницира  проактивност кај локалното население за напредок во социјална, еколошка и економска смисла.

 Учесниците имаа можност поблиску да се запознаат со потенцијалните бизнис можности за локалните заедници преку примерите на добра пракса, што беа претставени од регионот и пошироко, и како секој од нас може активно да се вклучи во идентификувањето на убавини и недостатоци во својата непосредна околина учесниците, преку користење на лесно достапни софтверски апликации како поддршка на стручната фела којашто работи во полето на зачувувањето на природата и општо, животната средина.

Краен производ од работилницата, ќе биде креирањето на една корисна алатка во служба за малите и недоволно развиени рурални и природни подрачја, односно веб Платформа за техничка поддршка на недоволно развиените рурални и природни подрачја, којашто ќе има за цел да помогне во сублимирање на сите корисни информации како база на можности за просперитет на локално ниво – играјќи улога на еден вид кооператива, кадешто сите интересенти ќе може да споделуваат свои позитивни искуства и да нудат помош за другите, преку нудење несебична и солидарна поддршка, кадешто е потребно. 

: 1,109 views