Канцеларии на РЕЦ

Македонија

Канцеларијата на РЕЦ во Македонија е присутна во земјата преку локален координатор уште од јули 1993 год., а истата официјално започна со работа во јануари 1995 год. Развојните програми на РЕЦ се направени за да ги промовираат следните клучни области:

 • Планирање на интегрираното управување со отпад и јавни набавки (иновативни конкурентни тендерски постапки со цел да поттикнат учество на приватниот сектор во управувањето со отпадот);
 • Стратешка оценка на животната средина;
 • Планирање на интегрираното управување со водни ресурси;
 • Учество на јавноста во донесувањето на одлуки во врска со прашања за заштита на животната средина;
 • Соработка помеѓу НВО-и, Владата, локалните институции, деловниот сектор и другите општествени чинители; и
 • Зголемување на јавната свест за прашањата поврзани со животната средина како и образование за одржлив развој.

Методологијата на РЕЦ поддржува:

 • Локални решенија за локалните проблеми со животната средина и пристап кон регионалните проблеми од поширок обем; и
 • Интегриран пристап кон решавање на проблемите со животната средина на одржлив начин.

Програмите и проектите на Канцеларијата во земјата помагаат да се зајакне знаењето и капацитетите на индивидуалци и организации кои придонесуваат кон решавање на проблемите во животната средина во регионот.

Експертиза

 • Управување со отпад и отпадни води
 • Управување со грантови (НВО-и локални институции)
 • Градење на капацитети
 • Информации за животната средина и учество на јавноста
 • Оценки  на влијанието врз животната средина (Environmental impact assessments-EIA) и стратешки оценки на животната средина (Strategic environmental assessments -SEA)
 • Локални акциони планови за биолошка разновидност (Local biodiversity action plans-LBAPs) и Локални акциони планови за животната средина (Local environmental action plans-LEAPs)
 • Образование за животната средина
 • Финансирање за животната средина
 • Заштеда на енергија и енергетска ефикасност